Με προσοχή στη λεπτομέρεια

Επιλογή υλικών από τους προμηθευτές σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου, πελάτη. Οργάνωση και επίβλεψη εργασιών σε κάθε στάδιο με συνεπή παρουσία στο έργο, με χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης εργασιών. Λήψη φωτογραφιών σε κάθε στάδιο του έργου. Ενημέρωση συνεχώς του ιδιοκτήτη για την πορεία των εργασιών . Σύνταξη των συμφωνητικών με τα αντίστοιχα συνεργεία – εργολάβους. Γραπτή και προφορική ενημέρωση των συνεργείων για τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας. Ενημέρωση για τα μέτρα ασφαλείας και έλεγχος της ορθής τήρησης αυτών.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

  1. Οργάνωση εργοταξίου
  2. Έρευνα αγοράς προμηθευτών / υπεργολάβων
  3. Συμφωνητικά προμηθευτών / υπεργολάβων
  4. Παρακολούθηση και συντονισμός εργασιών
  5. Σύνταξη προμετρήσεων – επιμετρήσεων
  6. Παραγγελίες υλικών

Γιατί να μας επιλέξετε;

– Μειωμένο κόστος σε σχέση με κατασκευαστική εταιρεία
– Ένα άτομο είναι υπεύθυνο για όλες τις εργασίες
– Καλύτερες τιμές υλικών και υπηρεσιών

SPS4 Constructions